• 17 juni, 2021

Årsmötet 2021

Årsmötet 2021

Årsmötet 2021 1024 963 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Vårt ordinarie medlemsmöte/årsmöte avseende verksamhetsåret 2020 genomfördes i år via våra digitala kanaler. Den 24 juni hade inga invändningar eller synpunkter inkommit till föreningen. Protokoll har upprättats och skickas ut till medlemmarna med e-post. Det kommer att redovisas under särskild punkt på nästa årsmöte för fastställelse.
Protokoll årsmöte 2021


KALLELSE

till ordinarie medlemsmöte/årsmöte med Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening 2021.
Mötet avser verksamhetsåret 2020.

Med anledning av de restriktioner för sammankomster och smittspridning som Folkhälsomyndigheten ställt upp på grund av covid-19 ser styrelsen även i år stora svårigheter att kunna genomföra ett regelrätt årsmöte inom rimlig tid.

Styrelsen har därför beslutat att genomföra årsmötet 2021 genom kommunikation över våra digitala kanaler, istället för ett fysiskt möte.

Tiden för digitala årsmötet är perioden 2021-06-17–2021-06-24.

Detta avviker självklart från våra stadgar men är ett försök att komma vidare med viktiga beslut trots rådande begränsningar för möten och sammankomster.

Beslutsform
Så kallad ”per capsulam” där utskick av möteshandlingarna till medlemmarna sker per e-post och via vår webbplats med möjlighet till synpunkter och svar inom en angiven tid. Besluten fattas med passivt godkännande det vill säga om man godkänner beslutsförslagen behöver man inte avge något svar.

Medlemmar som inte meddelat någon e-postadress delges genom brevutskick.

Protokoll skall upprättas och skall redovisas vid nästkommande ordinarie medlemsmöte under särskild punkt, för fastställelse.

Protokollet kommer också att skickas ut till medlemmarna per e-post och läggas ut på vår webbplats för allas kännedom.

Möteshandlingar
1. Kallelse
2. Årsredovisning med ekonomisk rapport, för 2020
3. Revisionsrapport 2020
4. Valberedningens förslag till val för kommande året
5. Dagordning med beslutsförslag

Invändningar och synpunkter
skall vara föreningen tillhanda över e-post info@flamenska.se senast 2021-06-24

Inga nya frågor har anmälts och kan inte heller tas upp för beslut utan får hänskjutas till nästkommande ordinarie medlemsmöte.

Om välgrundade invändningar mot detta mötesförfarande reses kommer naturligtvis hela genomförandet att avbrytas.

Borås 2021-06-17
Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening
/styrelsen