Stadgar

Stadgar för Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening. Antagna 1994/95  Se Förslag till nya stadgar här

§1

Föreningens syfte är att i Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening väcka, underhålla och utbreda intresset för bildande konst, särskilt genom:

 1. att anordna konstutställningar, företrädesvis av konstnärer med anknytning till föreningens geografiska verksamhetsområde
 2. att anordna föredrag, demonstrationer och diskussionsaftnar samt studieresor i ämnen rörande bildande konst
 3. att driva en skola för undervisning i målning och teckning samt ansvara för i samband därmed stående verksamhet
 4. att verka som stödförening till Borås Konstmuseum, genom depositioner i eller donationer till museet
 5. att årligen anordna ett konstlotteri med föreningens medlemmar som deltagare
 6. att även på annat lämpligt sätt främja konstintresset och konstutövningen inom verksamhetsområde

§2

Varje medlem skall erlägga en årlig avgift, vars storlek fastställes av årsmötet.

Till hedersmedlem kan föreningen kalla person som gjort särskilda insatser i främjandet av föreningens syften. Sådan medlem erlägger ingen avgift.

§3

Föreningens styrelse skall bestå av 9 ledamöter, varav minst två bör vara utövande konstnärer.

Årsmötet väljer ordförande för föreningen på ett år. Övriga 8 styrelseledamöter väljes på två år.

Vid årsmötet skall utses en valnämnd på tre personer utanför styrelsens och revisorernas krets, vilken nämnd har att uppgöra förslag till kommande val.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassaförvaltare och sekreterare.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter så erfordrar och är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning sker öppet.

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.

Vid styrelsesammanträde föres protokoll, som justeras av ordföranden och en ledamot

§4

Styrelsen åligger:

 1. att verka för att föreningens i § 1 angivna syften befrämjas
 2. att gemensamt ansvara för förvaltningen av föreningens ekonomi samt upprätta budget och bokslut
 3. att förbereda de ärenden som skall föreläggas föreningen samt att verkställa föreningens beslut

§5

För granskning av styrelsens förvaltning samt föreningens räkenskaper utser föreningen årligen vid årsmötet en revisor jämte suppleant.

Senast en vecka före nästkommande årsmöte avger revisorn sin revisionsberättelse.

§6

Ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) hålles senast den 15 april.

Kallelse skall ske personligt eller genom annonsering i ortspressen senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen anges de ärenden som skall behandlas utöver de stadgeenliga.

Föreningens styrelse kan i särskilda fall kalla till extra föreningsmöte.

Samma rätt tillkommer medlemmar, om de tillsammans motsvarar 5 % av medlemsantalet vid föregående års slut.

Medlemsbegäran om extra föreningsmöte förutsätter skriftlig anmälan till styrelsen med uppgift om den fråga, som skall behandlas. Till anmälan fogas namnteckningslista.

Reglerna för kallelse till extra föreningsmöte är desamma som för ordinarie föreningsmöte.

§7

Vid ordinarie föreningssammanträde skall förekomma:

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 3. Fråga om kallelse till sammanträdet skett stadgeenligt
 4. Styrelsens och revisorns berättelse för det gångna året
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Val av ordföranden på ett år
 7. Val av styrelseledamöter enligt vad som sägs i § 3 ovan
 8. Val av revisor och revisorssuppleant
 9. Utseende av valnämnd
 10. Styrelsens budget för verksamhetsåret
 11. Fastställande av årsavgifter
 12. Till årsmötet hänskjutna ärenden

Alla val förrättas med acklamation, såvida ej omröstning begäres. Denna skall då ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgöres genom lottning.

§8

Förslag till ändring av stadgarna inges till styrelsen senast trettio dagar före föreningsmöte.

För beslut krävs minst 2/3 majoritet å två på varandra följande sammanträden varav ett skall vara ordinarie föreningssammanträde.

§9

Beslut om föreningens upplösning skall träffas i samma ordning som gäller i fråga om ändring av stadgarna. Fattas beslut om upplösning av föreningen skall föreningsmöte besluta om hur man skall förfara med föreningens behållning.

Här kan du ladda ner stadgarna i pdf-format          Förslag till nya stadgar 2017