Stadgar

Stadgar för Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening.

§2 Föreningens syfte och verksamhet

Föreningen har till uppgift att i Borås och Sjuhäradsbygden väcka, underhålla och vidga intresset för bildande konst genom:
att arrangera konstutställningar till god kvalitet och med variation av utställare och tekniker
att anordna föredrag, studieverksamhet och andra aktiviteter i ämnen rörande konst
att verka som stödförening till Borås Konstmuseum genom samarbete vid gemensamma konstarrangemang
att arrangera ett årligt medlemslotteri och göra därtill nödvändiga konstinköp
att ansvara för John Hedæusstipendiet till stöd för unga lovande konstnärer för vidare utbildning
att även på annat lämpligt sätt främja konstintresset och konstutövningen inom verksamhetsområdet

§3 Medlemmar och medlemsavgift

Varje medlem skall betala en årlig avgift vars storlek fastställs av årsmötet.

Till hedersmedlem kan föreningen kalla person som gjort särskilda insatser i främjandet av föreningens syften. Sådan medlem betalar ingen avgift.

Medlem som betalat stadgad årsavgift är berättigad att delta i föreningens medlemslotteri.

§4 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som skall bestå av nio (9) ledamöter valda vid ordinarie föreningsmöte/årsmöte.
Ordförande utses av årsmötet och väljs för ett år. Övriga styrelseledamöter väljs på två år och avgår växelvis vartannat år.

Vid årsmötet skall utses en valberedning på tre personer utanför styrelsens och revisorernas krets, vilken har att ta fram förslag till kommande val.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassaförvaltare  och sekreterare.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter så kräver och är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Omröstning sker öppet. Vid olika röstetal äger ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.
Vid styrelsesammanträde förs protokoll som justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen äger rätt att, för speciella tillfällen, adjungera till sig en eller flera ledamöter.

§5 Styrelsens angelägenheter

Styrelsen åligger:
att verka för att föreningens i §1 angivna syften främjas
att gemensamt ansvara för förvaltningen av föreningens tillgångar och ekonomi samt upprätta budget och bokslut
att bereda de ärenden som hänskjuts till styrelsen samt verkställa föreningens beslut
att göra inköp för medlemslotteriet alternativt utse inköpskommitté med detta uppdrag.
att förvalta John Hedæusstipendiet, utse lämpliga stipendiater enligt stipendiets syfte och svara för utdelning av stipendiet.

§6 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning samt föreningens räkenskaper utser föreningen årligen vid ordinarie föreningsmöte/årsmöte en revisor jämte suppleant.
Senast en vecka före nästkommande årsmöte avger revisorn sin revisionsberättelse.

§7 Möten

Ordinarie föreningsmöte/årsmöte skall hållas före aprils månads utgång.
Kallelse skall ske skriftligen genom medlemsbrev alternativt e-postutskick senast 14 dagar före mötet. I kallelsen anges de ärenden som skall behandlas utöver de stadgeenliga.

Föreningens styrelse kan i särskilda fall kalla till extra föreningsmöte. Samma rätt tillkommer medlemmar, om de tillsammans motsvarar 5 % av medlemsantalet vid föregående års slut.
Medlemsbegäran om extra föreningsmöte förutsätter skriftlig anmälan till styrelsen med uppgift om den fråga som skall behandlas. Till anmälan fogas namnteckningslista.
Reglerna för kallelse till extra föreningsmöte är desamma som för ordinarie föreningsmöte.

§8 Ordinarie föreningsmöte-årsmöte

Vid ordinarie föreningsmöte skall förekomma:

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Fråga om kallelse till sammanträdet skett stadgeenligt
 5. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna året
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av ordföranden på ett år
 9. Val av styrelseledamöter för två år
 10. Val av revisor och revisorssuppleant
 11. Tillsättande av valberedning, tre ledamöter, varav en utses till sammankallande
 12. Fastställande av årsavgifter
 13. Till årsmötet hänskjutna ärenden
 14. Övriga frågor

Alla val förrättas med acklamation, såvida ej omröstning begärs. Omröstningen skall då ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgörs genom lottning.

§9 Medlemslotteri

Medlemslotteri skall anordnas varje år. Utlottningen görs på under året gällande medlemskap.

Styrelsen, eller av styrelsen utsedd inköpskommitté, svarar för inköp till lotteriet.

§10 Stadgeändring

Förslag till ändring av stadgarna inges till styrelsen senast trettio dagar före föreningsmöte. För beslut krävs minst 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna på två på varandra följande föreningsmöten varav ett skall vara ordinarie.

§11 Föreningens upphörande

Beslut om föreningens upplösning skall träffas i samma ordning som gäller i fråga om ändring av stadgarna. Fattas beslut om upplösning av föreningen skall föreningsmöte besluta om hur man skall förfara med föreningens behållning.

 

Dessa stadgar är antagna vid ordinarie föreningsmöte 2017-03-30 och vid extra föreningsmöte 2017-10-05 och träder i kraft från detta datum.

2017-10-05

Stadgarna i PDF-format