Integritetspolicy

INFORMATION om GDPR

Från och med 25 maj 2018 ersätts den tidigare personuppgiftslagen av EU:s nya allmänna dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation).
Detta innebär att vi som förening med ett medlemsregister är skyldig att redovisa vilka personuppgifter vi hanterar i vårt register och hur de används. Vi skall också ha klara rutiner för hur avregistrering sker och hur eventuell delning av uppgifter sker till annan part.
Alla personuppgifter vi har är medlemmens egendom och vi har bara möjlighet att låna dessa för våra register.

Vad vi gör:
Vi lånar vissa av dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla ett medlemskap i Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening.
Följande uppgifter om dig finns idag noterade i vårt medlemsregister: namn, postadress, telefonnummer och e-postadress.
Vi registrerar inga personnummer!

Hur vi använder uppgifterna:
Uppgifter behöver vi för att kunna kommunicera med dig som medlem, registrera betald medlemsavgift på rätt medlem och delge dig uppgifter om förmåner med medlemskapet.
För våra nyhetsbrev använder vi designverktyget Postman-Paloma vilket innebär att alla e-postadresser även finns registrerade där, men det är bara föreningen som kan använda dem för utskick.
Ett sk. personuppgiftsbiträdaravtal har upprättats med Paloma för att säkerställa detta.
Vi delar inte dina uppgifterna med annan part.
Vi registrerar dina uppgifter i ett databaserat medlemsregister (fn. SPCS).

Hur avregistreras uppgifterna:
Om du begär utträder ur föreningen eller inte betalar medlemsavgiften för det löpande året kommer dina uppgifter att raderas ur registret så snabbt som möjligt dock senast vid det löpande kalenderårets utgång.

Information och ansvar:
Du har rätt att få del av de uppgifter vi registrerat om dig. Anmäl detta i så fall till info@flamenska.se så skickar vi över detta.
Föreningens ansvariga för registerinnehåll och registerhantering är ordf. Lars Anderson, info@flamenska.se.

Du är alltid välkommen med dina frågor till denna e-postadress.

Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening

Styrelsen